Kế toán tại Thanh Hóa  - Dịch vụ kế toán tại Thanh hóa  - Dịch vụ báo cáo thuế tại Thanh Hóa  - Dịch vụ báo cáo tài chính  - Tư vấn kế toán Thanh HóaAn

Thuế doanh nghiệp( hay là Thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN) là gì?

Thuế doanh nghiệp là một loại thuế trực thu. Được tính trên phần thu nhập sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng phải nộp thuế.

Tại Việt Nam, thuế doanh nghiệp được thực hiện theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 10/5/1997. Và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999 thay cho Luật thuế lợi tức.

Tham khảo ==> Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa

1

  1. Đối tượng nộp thuế doanh nghiệp

Đối tượng nộp thuế doanh nghiệp: Tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế TNDN.

– Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Nghị định này;

– Cơ quan đăng ký kinh doanh

– Cơ quan thuế

– Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp

2

  1. Căn cứ tính thuế doanh nghiệp

Căn cứ tính thuế TNDN là thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất thuế TNDN.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kì  =  thu nhập chịu thuế trong kì  X   thuế suất (%)

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế trong kì  = Doanh thu tính thuế thu nhập –  Chi phí hợp lí  + thu nhập chịu thuế khác.

– Thu nhập chịu thuế trong kì: là đối tượng điều tiết của thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và thu nhập khác

– Doanh thu tính thuế thu nhập là toàn bộ số tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá. Cách xác định doanh thu được quy định cụ thể tùy theo tính chất và phương thức giao dịch của từng loại hàng hóa, dịch vụ được giao dịch

3

  1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:

Trước ngày 1/1/2016:

– Thuế suất 20% áp dụng cho những DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề < 20 tỷ đồng.

– Thuế suất 22% áp dụng cho những DN không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 20%.

(Nhưng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 sẽ áp dụng thuế suất 20%)

Chú ý: Những DN mới thành lập thì kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm

Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì DN quyết toán thuế TNDN theo thu

Từ ngày 1/1/2016 trở đi:

– Tất cả các DN đang áp dụng thuế suất 20 và 22% sẽ chuyển sang áp dụng mức thuế là 20%.

Kể từ ngày 15/11/2014 (Tức là từ quý 4/2014) theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC:

– Doanh Nghiệp không nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý.

– Doanh nghiệp chỉ cần tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý nếu có phát sinh.

– Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau.

4

Ngoài ra, nếu bạn đọc còn có thắc mắc nào về thuế TNDN hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ quyết toán thuế, báo cáo tài chính… các bạn có thể liên hệ với Công ty TNHH Tư vấn Blue qua hotline: 261553047

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận