Năm 2018 – Thời điểm xác định thuế GTGT là khi nào?