Một số quy định mới trong năm 2018 mà kế toán cần phải biết