Doanh nghiệp cần làm gì để đóng ít thuế nhưng vẫn đúng quy định của pháp luật