Kế toán tại Thanh Hóa  - Dịch vụ kế toán tại Thanh hóa  - Dịch vụ báo cáo thuế tại Thanh Hóa  - Dịch vụ báo cáo tài chính  - Tư vấn kế toán Thanh HóaAn

Các nghiệp vụ kế toán cơ bản mà người ghi sổ kế toán cần nhớ

Mua hàng

N 152,153,155,156,211,641,642…….; Gía mua chưa bao gồm thuế GTGT

N 133 ; Thuế GTGT mua vào

C 111, 112, 331 : Tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn.

Bán hàng

– Giá Vốn:

+ Nợ 632

Có 156

+ N 111, 112,131 : Tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn

Có 511: Doanh thu ghi theo giá bán chưa gồm thuế GTGT

Có 3331  Thuế GTGT bán ra

Thu vốn góp cổ phần của cổ đông

Nợ 111,112, 221

Có  411

Khi mua CCDC ta nhập kho CCDC

Nợ 153

Nợ 1331

Có 111,112,331

Khi mua TSCĐ

N 211

N 133

C 111, 112, 331

Các bút toán kết chuyển

  1. Khấu trừ thuế GTGT

N 3331

Có 1331

– Cách xác định

Bước 1 : Tính tổng số tiền thuế GTGT đầu vào được khấu trừ ( 133)

Bước 2 : Tính tổng số tiền thuế GTGT phải nộp ( 3331)

Bước 3: Xác định xem tháng trước còn thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ này hay không ( dư 133 của tháng trước)

Ta lấy dư đầu kỳ của 133 + PS của TK 133 so sánh với TK 3331 số nào nhỏ thì lấy.

  1. Các khoản giảm trừ doanh thu

N 511

C 521, 531,532

  1. Các bút toán kết chuyển

– Kết chuyển doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh

N 511

C 911

– Kết chuyển doanh thu thuần từ hoạt động đầu tư tài chính

N 515

C 911

– Kết chuyển doanh thu thuần từ hoạt động khác

N 711

C 911

– Kết chuyển giá vốn hàng bán

N 911

C 632

– Kết chuyển chi phí bán hàng

N 911

C 641

– Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp

N 911

C 642

– Kết chuyển Chi phí khác

N 911

C 811

– Tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý nếu kinh doanh doanh nghiệp có lãi

N 821

C3334

Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

N 911

C 821

– Xác định lợi nhuận sau thuế

+ Nếu doanh nghiệp lãi

N 911

C 421

+ Nếu doanh nghiệm lỗ

N 421

C 911

Trên đây là các nghiệp vụ kế toán cơ bản người ghi sổ kế toán cần nhớ mà công ty Luật Blue tổng hợp. Nếu có gì thắc mắc hay chưa hiểu, bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0912 751 556

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận